Cetyfikat Zgodności Ekogwarancja PTRE Sp.z. o.o.


     Z dniem 18.07.2007 r. otrzymałem Cetyfikat Zgodności Ekogwarancja PTRE Sp.z. o.o. Pszczelarz posiadający certyfikat ma prawo umieszczać na etykiecie miodu informację, że jest to produkt ekologiczny oraz sprzedawać go po wyższej cenie z racji posiadanych przez dany produkt właściwości. Aby uzyskać certyfikat, gospodarstwo pasieczne musi przejść pozytywnie dwuletni okres przestawiania na ekologiczne metody produkcji, nadzorowany przez upoważnioną do tego typu działań jednostkę certyfikującą. Bardzo ważnym elementem przygotowania się do prowadzenia gospodarstwa ekologicznego jest zapoznanie się z obowiązującymi, prawnymi wymogami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym z 20 kwietnia 2004 roku, które pomogą pszczelarzowi zrozumieć specyfikę produkcji metodami ekologicznymi. Każdy pszczelarz, który podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przestawiania gospodarstwa pasiecznego, wysyła zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym do wybranej przez siebie jednostki certyfikującej. Po zapoznaniu się z wnioskiem jednostka taka przesyła pszczelarzowi niezbędne informacje na temat zasad pszczelarstwa ekologicznego, obowiązujące przepisy oraz umowę. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się proces nadzorowanego przestawiania gospodarstwa pasiecznego, którego celem jest pełne dostosowanie systemu produkcji w gospodarstwie do wymagań pszczelarstwa ekologicznego i uzyskanie jego potwierdzenia w formie certyfikatu. Warunki prowadzenia pasieki metodami ekologicznymi zawarte są w załączniku I. części C Rozporządzenia Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. 

Chroniona nazwa pochodzienia: Podkarpacki Miód Spadziowy

 

Licencja: EKO AGRO POLAND

 

Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych